หัวข้อ ลำดับ จัดการ
โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 up down edit delete
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านร่องห้า ม.1 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านหัวฝาย ม.3 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโป่งใคร้ บ้านร่องคือ ม.6 up down edit delete
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโป่ง บ้านดงมะตื๋น ม.7 up down edit delete
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายสันเวียง ก๊อดป่าข่า บ้านป่าบงใต้ ม.12 up down edit delete
โครงการทำฝาปิดรางระบายน้ำด้วยเหล็ก บ้านป่าบงเหนือ ม.14 up down edit delete
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยส้าน บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 up down edit delete
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง ม.5 up down edit delete
โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยคองู บ้านทุ่งยั้ง ม.2 up down edit delete
โครงการขุดลอกลำห้วยใต้ บ้านทุ่งยั้งใหม่ ม.13 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 ถึง ซ.17 บ้านหนองบัว ม.8 up down edit delete
โครงการต่อเติมถนน คสล. สายห้วยโป่ง บ้านผางาม ม.9 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.1 ข้างวัด บ้านเนินสยาม ม.10 up down edit delete
โครงการเทถนน คสล. ซ.11/1 บ้านร่องเจริญ ม.11 up down edit delete
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำน้ำห้วยกิ่วนก บ้านสันง้อนไถ ม.4 up down edit delete
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านทุ่งยั้งใหม่ ม.13 up down edit delete
โครงการขยายถนนสายกลางบ้าน บ้านทุ่งยั้งใหม่ ม.13 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านร่องคือ ม.6 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม บ้านหัวฝาย ม.3 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินสยาม ม.10 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันง้อนไถ ม.4 up down edit delete
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านป่าบง ม.5 up down edit delete
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านป่าบงใต้ ม.12 up down edit delete
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา บ้านผางาม ม.9 up down edit delete
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา บ้านหนองบัว ม.8 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสบร่อง บ้านทุ่งยั้ง ม.2 up down edit delete
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง บ้านป่าบงเหนือ ม.14 up down edit delete
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต..ผางาม 1 บ้านเนินสยาม ม.10 up down edit delete
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระเก็บน้ำจำปาเหี้ย บ้านดงมะตื๋น ม.7 up down edit delete
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านร่องห้า ม.1 up down edit delete
โครงการขุดลอกห้วยปู่อินทร์ บ้านหัวฝาย ม.3 up down edit delete
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 up down edit delete
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายจอลุงธิ บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลอง บ้านเนินสยาม ม.10 up down edit delete
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านป่าบงใต้ ม.12 up down edit delete
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ผางาม up down edit delete
เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้าง up down edit delete
กิจกรรม up down edit delete