ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563