ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562