รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)