โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2564 [ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 16  กันยายน  2564  เวลา 09.00 น.  นายประสิทธิ์  ศิริคำฟู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม มอบหมายให้ สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป  จัดทำโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น และการรักษา รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน และปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลผางาม และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี  กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน ประชาชนทั่วไป จำนวน    50  คน  และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการ ตามมาตรการและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน