โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบ2563

ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2563 [ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบ2563 ดำเนินการโดย รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เพื่อใช้ในการจัดโครงการฯ มีกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการจัดการสุขภาพ 3อ. 2ส. และลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยแยกรายหมู่บ้านโดยเชิญบุคคลต้นแบบที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงกลายมาเป็นคนปกติ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต