โครงการชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลผางาม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 02 ธ.ค. 2563 [ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลผางาม ปีงบประมาณ 2563 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลผางาม ได้รับสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เพื่อใช้จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้านตำบลผางาม ออกประเมินสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในแต่ละหลังคาเรือนในชุมชน