โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน โดย อสม. ปีงบประมาณ 2563 โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน โดย อสม. ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 07 ก.ย. 2563 [ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน โดย อสม. ปีงบประมาณ 2563 บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน