โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี, ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลผางามปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563 [ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี, ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลผางามปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม