ข้อมูล และรายละเอียดชุมชน

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2562 [ เปิดอ่าน 1424 ครั้ง ] | พิมพ์

ข้อมูลชุมชน ตำบลผางาม

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน (หลัง)

1

บ้านร่องห้า

383

408

791

286

2

บ้านทุ่งยั้ง

216

243

459

149

3

บ้านหัวฝาย

403

406

809

280

4

บ้านสันง้อนไถ

448

407

855

339

5

บ้านป่าบง

183

227

410

132

6

บ้านร่องคือ

296

283

579

223

7

บ้านดงมะตื๋น

258

271

529

186

8

บ้านหนองบัว

283

298

581

180

9

บ้านผางาม

338

300

638

232

10

บ้านเนินสยาม

385

345

730

221

11

บ้านร่องเจริญ

217

195

412

170

12

บ้านป่าบงใต้

335

344

679

249

13

บ้านทุ่งยั้งใหม่

388

350

738

266

14

บ้านป่าบงใต้

218

212

430

163

15

บ้านดงมะตื๋นใหม่

229

215

444

145

รวม

4,580

4,504

9,084

3,221

*** หมายเหตุ ประชากร ณ เดือนกันยายน 2559 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง *