กองช่าง

หัวข้อ อัพโหลดไฟล์ ลำดับ จัดการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 อบต.ผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยช้างเผือก บ้านทุ่งยั้ง ม.2 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ ม.14 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยปูแกง บ้านร่องเจริญ ม.11 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องข่อย บ้านร่องคือ ม.6 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผางาม ม.9 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันง้อนไถ ม.4 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 5 บ้านดงมะตื๋น ม.7 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านดงมะตื๋น ม.7 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. น้ำแม่ต๊าก บ้านร่องห้า ม.1 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายจอลุงเรือง บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านหัวฝาย ม.3 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 4,7,9 และซอย 10 บ้านทุ่งยั้งใหม่ ม.13 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ซอย 14 บ้านป่าบงใต้ ม.12 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ช่วงหน้าบ้านนายแหลง ธรรมขันธ์ ถึงห้วยปูลาว บ้านดงมะตื๋น ม.7 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ซอย 8 บ้านร่องคือ ม.6 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างหนองผักหนาม บ้านสันง้อนไถ ม.4 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. ซอย 3 เชื่อมซอย 9 บ้านร่องเจริญ ม.11 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยขี้เหล็ก บ้านเนินสยาม ม.10 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านหัวฝาย ม.3 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยจำป่าเหี้ย บ้านดงมะตื๋น ม.7 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายการเกษตรทางเข้าสะพานลำน้ำต๊าก บ้านป่าบงเหนือ ม.14 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านร่องเจริญ ม.11 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านเนินสยาม ม.10 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมถนน คสล. สายบ่อคำ ซอย 8 บ้านผางาม ม.9 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 บ้านหนองบัวผาบ่ม ม.8 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายการเกษตรห้วยป่ากล้วย บ้านป่าบง ม.5 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านสันง้อนไถ ม.4 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านร่องห้า ม.1 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งและห้วยขี้เหล็ก บ้านเนินสยาม ม.10 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยเหี้ย บ้านผางาม ม.9 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดสระกักเก็บน้ำจำป่าเหี้ย และขุดลอกลำห้วยจำป่าเหี้ย บ้านดงมะตื๋น ม.7 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยขี้เหล็ก บ้านดงมะตื๋นใหม่ ม.15 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายแม่ต๊าก บ้านป่าบงเหนือ ม.14 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายดอยผามูบ-ห้วยปูแกง บ้านทุ่งยั้งใหม่ ม.13 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายเหมืองแว่ บ้านป่าบงใต้ ม.12 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอย 2 เข้าไปอ่าง บ้านร่องเจริญ ม.11 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายฝายสอง บ้านเนินสยาม ม.10 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านผางาม ม.9 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายบ้านหนองบัวผาบ่มเชื่่อมตำบลดอนศิลา บ้านหนองบัวผาบ่ม ม.8 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายกิ่วผา บ้านดงมะตื๋น ม.7 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยโป่งใคร้ บ้านร่องคือ ม.6 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายทุ่งหลวง บ้านป่าบง ม.5 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายจำตอง บ้านสันง้อนไถ ม.4 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายลำห้วยซ้อ บ้านหัวฝาย ม.3 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายสบร่อง-ผาหินแตก บ้านทุ่งยั้ง ม.2 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายต่งหล่าย บ้านร่องห้า ม.1 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete